YÜNGÜL, M., & KARAMAN, Z. (2014). The some blood parameters of Catfish (Silurus glanisLinnaeus 1758) inhabiting Çelik Lake. Aquaculture Studies, 14, 023-030. http://doi.org/10.17693/yunusae.vi.235402